Huobi Bitcoin Son Fiyatı
BTC $66523.99
3.74%
Huobi Ethereum Son Fiyatı
ETH $3485.99
2.30%
Huobi Avalanche Son Fiyatı
AVAX $28.11
4.69%
BNB Token Son Fiyatı
BNB $591.5
3.54%
Binance Kayıt Ol

Muhabbit

Muhabbit Medya Danışmanlık Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”) olarak tarafınıza ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı“) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu KVK Aydınlatma Metni amacı; Veri Sorumlusu tarafından yönetilmekte olan www.muhabbit.com alan adlı internet sitesinde (“Website”) yer alan Kullanıcı Sözleşmesini onaylayarak üyelik işlemlerinizde belirtmiş olduğunuz ve/veya sonrasında Veri Sorumlusu ile paylaştığınız  kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin koşul ve şartlar hakkında web sitesi kullanıcıları olan gerçek kişiler (“Veri Sahibi”) olan sizleri aydınlatmaktır.

1. Veri Sorumlusu Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Veri Sorumlusu tarafından, üyelik işlemleri esnasında ve sonrasında belirtmeniz kimlik bilgileriniz (isim, soy isim, TCKN/vergi kimlik numarası, imza, anne-baba adı, doğum tarihi), iletişim bilgileriniz (adres, ikametgah, e-posta, telefon), finans bilgileriniz (banka/yatırım kuruluşu/ödeme kuruluşları hesap bilgisi, , fatura, IBAN, vergi dairesi bilgisi) unvan bilgileriniz, gerekmesi halinde hukuki bilgileriniz (adli makamlarla yazışma ve dava/icra dosyası bilgileri), işlem güvenliği bilgileriniz (cihaz bilgileri, işletim sistemi IP adres bilgileri, log kayıtları), kullanıcı işlem bilgileriniz (kullanıcı ID bilgisi, kripto para-varlık sanal cüzdan bilgisi), görsel ve/veya işitsel kayıtlarınız (selfie/özçekim görüntüsü, vesikalık fotoğraf, dijital uygulamalar aracılığı ile çevrimiçi/çevrimdışı sesli veya sesli olmayan video görüntüsü), pazarlama bilgileriniz ile diğer bilgileriniz (mesleki bilgiler, kayıtlı olunan meslek birliği sicil numarası, öğrenim bilgisi ve yetki bilgisi) KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları ve Yöntemleri

Veri Sorumlusu olarak yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, kanunlardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek; Kullanıcı Sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamında, Veri Sorumlusu ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu ürün ve hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmenin yapılabilmesi, web site Kullanıcısı olmamanız halinde kullanıcı edinimi, kullanıcı memnuniyeti ve/veya kullanıcı kazandırma çalışmalarının yürütülmesi, hizmet kalitemizin artırılması, kullanıcı ilişkileri yönetim veya iletişim süreçlerinin yerine getirilebilmesi, şikayet veya taleplerinizi değerlendirebilmek, gerçekleştirdiğiniz işlemlerin teyidini ve onayını sağlayabilmek, we site  kullanıcısı olmanız halinde de ticari faaliyetler kapsamında yer alan hizmetleri tarafınıza sunabilmek; temel hak ve özgürlüklerinizi gözeterek Veri Sorumlusu operasyonları ile politikalarını sürdürmek, şüpheli işlem tespit ve denetimlerini gerçekleştirebilmek, Veri Sorumlusu ve/veya kullanıcılarının varlıklarını/kişisel bilgilerini hedef alan dolandırıcılık, hırsızlık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi suç girişimlerinin ve/veya sahte/yetkisiz işlemlerin yapılmasını önlemek, aranan şüpheli kişiler ile mevcut veya potansiyel kullanıcıların aynı kişiler olup olmadığının tespiti ve/veya şüpheli işlemleri bildirmek; fraud/dolandırıcılık süreçlerini takip edebilmek; re’sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma denetimlerini gerçekleştirmek; yetkili kişi ve kuruluşlarla mevzuattan kaynaklı bilgi paylaşmak; uyum süreçlerini yürütmek; bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerini yerine getirmek; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde Veri Sorumlusu’nun sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerini yerine getirmek; sözleşmeye ve kanuna aykırılıkları soruşturmak, önlemek ve yetkili makamlara bildirmek; tarafınızla iletişime geçebilmek için anlaşmalı olduğumuz hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarıyla paylaşmak ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve/veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

Anılanlara ek olarak, açık rıza göstermeniz halinde anılan kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu’nun kullandığı sistem ve altyapılar sebebiyle yurt dışına aktarılacaktır.

Veri Sorumlusu; kişisel verinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanızı almadan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan işlenme şartlarında bulunan şartlar gerçekleşmeden işlemeyeceğini taahhüt eder.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İnternet sitesi, mobil veya dijital uygulamalarla, telefon/mobil/internet kanalıyla yapılan kullanıcı görüşmeleriyle, Veri Sorumlusuna yapılan yazılı ve dijital başvurularla, elektronik, sözlü veya fiziki yollarla KVK mevzuatına uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda ve/veya web site kullanıcısı olmanız halinde sözleşmenin akdedilmesi; sözleşmeden doğan haklarınızın tesis edilmesi; bu haklarınızın tarafınızca kullanılması ve korunması; Veri Sorumlusu’nun ilgili yasal düzenlemelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi, Veri Sorumlusu’nun veya Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatlerine uygun hareket edebilmesi hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe, paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup söz konusu faaliyetler kapsamında Veri Sorumlusu’nun denetimindedir.

4.1. Yurt İçi Paylaşımlar


İşbu KVK Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, hukuki yükümlüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ve ilgili denetim firmalarıyla; web sitesi kullanıcısı olmanız halinde hizmet kalitemizin artırılması, kullanıcı memnuniyeti ve/veya kullanıcı kazandırma çalışmalarının yürütülmesi, kullanıcı ilişkileri yönetim veya iletişim süreçlerinin yerine getirilmesi, şikayet veya taleplerinizin değerlendirilmesi ve gerçekleştirdiğiniz işlemlerin teyidinin ve onayının sağlanması amacıyla hizmet aldığımız çağrı veya kullanıcı iletişim merkezleri; Veri Sorumlusu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınması amacıyla işbirliği yaptığımız ilgili bankalar, yatırım kuruluşları, özel finans kurumları, ödeme sistemleri kuruluşları, kart kuruluşları, elektronik para kuruluşları, diğer finansal kuruluşlarla, vergi dairesiyle; ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla aynı zamanda çözüm ortağımız olan dış hizmet sağlayıcıları ve diğer anlaşmalı kuruluşlar ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşılmaktadır.


4.2. Yurt dışı Paylaşımlar


Yine yukarıda anılan kişisel verileriniz, birlikte çalışmakta olduğumuz ve yurt dışı merkezli dış hizmet sağlayıcılarımız ile Veri Sorumlusu’nun kullanmakta olduğu altyapı ve sistemlerinin işleyişi kapsamında ve açık rıza vermeniz halinde paylaşılmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Veri Sorumlusu, 6698 sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve yalnızca kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerinin öngördüğü süreler ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hareket edecektir. Veri Sorumlusu; KVK Kanun’un 13. Maddesine istinaden kişisel verilerinin imha edilmesini talep eden başvuranlara karşı Yönetmelik’in 12. Maddesinden doğan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirecektir. 

6. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 sayılı kanun Madde 11 uyarınca veri sahibi olarak haklarınızı hatırlatmak isteriz. Bu kapsamda aşağıda sayılan haklarınızı belirtilen usul ve yöntemlerle birlikte kullanabilirsiniz.

Başvuru Sahibi, Veri Sorumlusuna aşağıda belirtilen taleplerle başvurmak suretiyle kişisel verilerinin; 

1) İşlenip İşlenmediğini Öğrenme, 

2) İşlenmişse Bilgi Talep Etme, 

3) İşlenme Amacını ve Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme, 

4) Yurt İçinde / Yurt Dışında Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme, 

5) Eksik / Yanlış İşlenmişse Düzeltilmesini İsteme, 

6) KVKK’nın 7. Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Silinmesini / Yok Edilmesini İsteme, 

7) Aktarıldığı 3. Kişilere Yukarıda Sayılan (5) Ve (6) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin Bildirilmesini İsteme, 

8) Münhasıran Otomatik Sistemler ile Analiz Edilmesi Nedeniyle Kullanıcı Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme, 

9) Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğramaları Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme Haklarına Sahiptir.

7. Veri Sahibi Başvuru Yöntemleri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Veri Sorumlusuna bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Veri Sorumlusu’na yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Türkçe başvurular esas alınacaktır. 

            ●Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

            ●Noter vasıtasıyla,

            ●İadeli Taahhütlü posta yoluyla,

            ●Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli      elektronik imza” ile imzalanarak Veri Sorumlusu kayıtlı elektronik posta adresine        gönderilmek suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz. 

Veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi “VERİ SAHİBİ TALEP FORMU”  nu bizzat doldurarak yazışma adresine yollayarak ya da güvenli elektronik imza ile doğrulanmış e-mail yoluyla ya da aşağıdaki adrese yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç  30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. 

Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Başvurunuz üzerine tarafınıza kişisel veri içeren bir cevap verilmesi veya işlenen kişisel verilerle ilgili bir işlem yapılması gerekmesi durumunda, başvuru kimlik tespiti yapılmasına uygun şekilde şahsen, noter kanalıyla veya KEP ile yapılmamışsa, Veri Sorumlusu verilerin yanlış kişilere teslim edilmemesi veya gerçek veri sahibi dışındaki kötü niyetli kişilerce işlem yapılmaması için kimliğinizi doğrulamanızı talep edebilecektir. 

Yazışma Adresi         : N/A

KEP Adresi                : N/A

Çağrı Merkezi           : N/A

E-posta                      : [email protected]